Back to Top

CIVINET Polska

O sieci

WPROWADZENIE

Krajowa Sieć Civitas „CIVINET POLSKA” jest inicjatywą zrzeszającą jednostki publiczne, prywatne oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze transportu miejskiego, dla promowania i wdrażania zintegrowanych strategii zrównoważonej mobilności miejskiej.

Sekretariat Sieci CiViNET Polska działa przy Katedrze Systemów Komunikacyjnych Politechnicki Krakowskiej.

Celem naszych działań jest zaszczepienie nowego spojrzenia na miasto i system transportu oraz promowanie kultury zrównoważonej mobilności.

Zapraszamy do zapoznania z warunkami i korzyściami uczestnictwa w Sieci CiViNET Polska.

MISJA I CELE

Krajowa Sieć Civitas „CIVINET  POLSKA” została założona, jako platforma dla jednostek publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych, działających w obszarze transportu miejskiego, służąca wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i wdrażania polityk, strategii i działań zrównoważonej mobilności miejskiej.

Cele Sieci są następujące :

 • Promocja podejścia wypracowanego przez Inicjatywę Civitas w zakresie zintegrowanych działań zrównoważonej mobilności miejskiej oraz jej zasad, wśród innych miast, w mediach oraz wśród społeczeństwa i pozostałych  interesariuszy na terytorium Polski.
 • Rozszerzanie zasięgu Inicjatywy Civitas w odniesieniu do miast, które nie są obecnie jej członkami, bez utrudnień wynikających z barier językowych.
 • Wzmocnienie działań mających na celu rozpowszechnianie i wzrost zapotrzebowania na wyniki uzyskane przez miastach członkowskie Inicjatywy Civitas wśród członków Sieci oraz innych miast polskich. 
 • Podkreślanie roli dialogu pomiędzy władzami lokalnymi, krajowymi oraz Komisją Europejską w kwestii zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań krajowych.
 • Wzmocnienie aktywnej komunikacji między Miastami Członkowskimi Sieci, a miastami europejskiej sieci Civitas Forum oraz z Komisją Europejską.
 • Wsparcie Miast Członkowskich Sieci „CIVINET POLSKA” w początkowych fazach przygotowywania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

Korzyści dla uczestników

KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW W SIECI

Członkowie Sieci maja prawo do:

 • Wyboru przedstawicieli Komitetu Zarządzającego.  
 • Uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Siec (seminariach, warsztatach, sympozjach, konferencjach, wycieczkach technicznych).
 • Uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Członków Sieci
 • Oddawania głosu w sprawach, które wymagają podejmowania decyzji w oparciu o głosownie takich, jak ustalanie rocznego Plan Działania oraz warunków uczestnictwa w Sieci (decyzje podejmowane są zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 25% Członków uprawnionych do głosowania, z jednym głosem przysługującym każdemu z Członków Sieci).

Kim jesteśmy?

Krajowa Sieć Civitas „CIVINET POLSKA” jest inicjatywą zrzeszającą jednostki publiczne, prywatne oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze transportu miejskiego, dla promowania i wdrażania zintegrowanych strategii zrównoważonej mobilności miejskiej.

Do Sieci CiViNET Polska należą:

 • Miasto Biała Podlaska
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdynia
 • Miasto Kraków
 • Miasto Olsztyn
 • Miasto Poznań
 • Miasto Rzeszów
 • Miasto Szczecin
 • Miasto Wrocław
   
 • Akademia Morska w Gdynii
 • Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Szczeciński
   
 • Tramwaje Warszawskie
 • Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
   
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
 • Stowarzyszenie SISKOM
 • Stowarzyszenie ECO-Mobilność
 • Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Jak dołączyć?

CZŁONKOWSTWO W SIECI

Warunkiem członkowstwa w sieci jest złożenie w Sekretariacie Sieci pisemnego Wniosku oraz Deklaracji na papierze firmowym jednostki ubiegającej się o uczestnictwo w Sieci (załączniki nr 1 do Regulaminu zamieszczone w zakładce Do pobrania). Złożenie Wniosku i Deklaracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Członków Sieci przyjmuje Komitet Zarządzający, wystawiając Certyfikat Członkowstwa w Sieci.

W Deklaracji, aplikująca o członkowstwo w Sieci, jednostka deklaruje swoje zainteresowanie:

 • Wspieraniem rozwoju i wdrażaniem polityk zrównoważonego transport miejskiego integrujących innowacyjne rozwiązania, technologie oraz infrastrukturę. 
 • Wspieranie celów i podejścia Inicjatywy Civitas do zrównoważonej mobilności miejskiej.
 • Dzieleniem się doświadczeniami i zdobywaniem wiedzy w zakresie rozwiązań zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Sieć.

Kontakty

Sekretariat CiViNET Polska na Politechnice Krakowskiej.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Pliki do pobrania

Related News

The announcement was made on Friday 21 September by Dejan Crnek , newly elected Chair of the...

These can be attended by all and registration is now open for each of the webinars....

They will have the opportunity to host either work placements and study visits. Host cities...

Pages

Related Events

City representatives are invited to apply to join an upcoming CIVIT...

Location:
Stockholm
Sweden
60° 28' 8.0148" N, 18° 24' 43.1568" E
SE

Politicians from CIVITAS Forum Network member cities are invited to...

Location:
Folkets Hus
Umeå
Sweden
63° 49' 33.0492" N, 20° 15' 46.926" E
SE

Mobility as a Service (MaaS) has been marketed as a new transport c...

Location:

Pages